S T A T U T

Włocławskiego Stowarzyszenia Lekarzy Stomatologów

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§1

1. Włocławskie Stowarzyszenie Lekarzy Stomatologów zwane dalej "Stowarzyszeniem" posiada osobowość prawna

2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar byłego województwa włocławskiego obejmującego powiaty:  aleksandrowski, lipnowski, radziejowski, rypiński, grodzki włocławski i ziemski włocławski.

§ 3

Stowarzyszenie opiera swoja. działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 4

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§ 5

Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami o tym samym lub podobnym profilu działania.

ROZDZIAŁ II

 

Cele i sposoby działania

§ 6

Celem Stowarzyszenia jest:

1.działalność naukowo-szkoleniowa,

2.dbałość o integracje środowiska lekarzy stomatologów,

3.ochrona praw zawodowych,

4.organizacja życia koleżeńskiego.

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. podnoszenie kwalifikacji zawodowych lekarzy Stomatologów.

2. organizowanie zjazdów naukowych, kursów, wystaw. pokazów. odczytów, sympozjów, seminariów.

3. współpraca z Izbą Lekarska.

4. współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością

    Stowarzyszenia.

 5. obrona interesów zawodowych lekarzy Stomatologów.

 6. prowadzenie działalności klubowej.

 7. współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi.

§ 8

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarcza, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

l. Członkami Stowarzyszenia mogę być osoby fizyczne i prawne.

2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

§ 10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1. członków zwyczajnych,

2. członków wspierających.

3. członków honorowych.

§ 11

l. Członkiem zwyczajnym może być lekarz stomatolog  z byłego województwa włocławskiego obejmującego powiaty: aleksandrowski, lipnowski, radziejowski, rypiński, grodzki włocławski i ziemski włocławski akceptujący    cele statutowe Stowarzyszenia.

2. Członkiem  wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która  zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansowa lub rzeczowa. Osoba prawna działa przez swojego przedstawiciela.

3.Czlonkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.

4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje się w drodze uchwały Zarządu, na podstawie pisemnej deklaracji.

5. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie członków, na wniosek Zarządu.

§ 12

I. Członek zwyczajny ma prawo do:

1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,

2) uczestnictwa w zjazdach naukowych, odczytach, konferencjach, kursach naukowych organizowanych przez władze Stowarzyszenia.

3) zgłaszania opinii, wniosków 1 postulatów pod adresem władz Stowarzy­szenia

4) korzystanie z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia.

5) noszenie odznaki organizacyjnej.

6) zaskarżania, do Walnego Zgromadzenia Członków, uchwały Zarządu Stowa­rzyszenia

II. Członek zwyczajny obowiązany jest do aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,

1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

2) regularnego opłacania składek ,i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.

 

 

§ 13

 

1. Czlonek wspierający 1 honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 12 ust.I pkt 2-6.

2. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział -z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia.

3. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

4. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

§ 14

I. Członkostwo stowarzyszenia ustaje na skutek

1)dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich.

2)śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

3)skreślenie z listy członków powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający 12 miesięcy.

4)pozbawienie członkostwa w wyniku uchwały władz Stowarzyszenia

w przypadku rażącego naruszania zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień , uchwał i regulaminów.

5)pozbawienia członkostwa honorowego, w wyniku uchwały Walnego Zebrania Członków.

II. W przypadku określonym w ust I pkt.2,  3 orzeka Zarząd, zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu, podając przyczyny, wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków, w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.

ROZDZIAL IV

Struktura organizacyjna

§ 15

I. Władzami Stowarzyszenia są

 1.Walne Zebranie Członków

 2.Zarząd

 3.Komisja Rewizyjna

II. Szczegółowy tryb wyborów delegatów określi regulamin.

§ 16

1.Kadencja wszystkich władz stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w glosowaniu tajnym, bezwzględna większością głosów. Wybór następuje spośród nieograniczonej liczby kandydat6w.

2.Uchwaly władz Stowarzyszenia, podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

§ 17

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcje kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany w wyborach uzupełniających na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.

WALNE ZEBRANIE CZLONKÓW

 

§ 18

1.Walne Zebranie Czlonk6w jest najwyższa władzą Stowarzyszenia.

2.W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

   - 1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni.

   - 2) głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.

2. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia Członków co najmniej na 14 dni przed terminem  Walnego Zebrania Członków.

4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności

   -1) w pierwszym terminie - liczby Członków określonej w §16 ust.2

   -2) w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 15 minut później od pierwszego terminu - bez względu

      na liczbę osób uprawnionych do głosowania.                  

§ 19

1.Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2.Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, sprawozdawczo-wyborcze w terminie co

   4 lata.

3.Walne Zebranie Członków obraduje wg. uchwalonego przez regulaminu obrad.

4.0bradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie przewodniczący, zastępcy, sekretarz, członkowie.

5.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym terminie, w szczególnie  

   uzasadnionych przypadkach.

6.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd;

   1)z własnej inicjatywy,

    2)na żądanie Komisji Rewizyjnej,

    3)na umotywowane żądanie, co najmniej 51% członków zwyczajnych.

7.W przypadkach określonych w ust.6pkt 213 Nadzwyczajne Walne Zebra­nie Członków winno być nie później  

   niż w ciągu 30 dni od daty przedstawienia odpowiedniego wniosku Zarządowi.

8.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 20

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy

1. określenie głównych kierunków działań Stowarzyszenia,

2. uchwalenie statutu i jego zmian,

3. uchwalenie regulaminu władz Stowarzyszenia,

4. uchwalenie budżetu,

5. wybór i odwołanie Członków władz Stowarzyszenia,

6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

7. ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń , ulg i zwolnień od tych składek lub świadczeń,

8. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

9. rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwal Zarządu,

10. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,

11. podejmowanie uchwal w innych sprawach wniesionych pod obrady.

ZARZAD

§ 21

1. Zarzad kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialności przed Walnym Zebraniem Członków.

2. Dla ważności składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych , zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie z których jednym powinien być Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.

3. Zarząd składa się z 6-10 członków w tym przewodniczącego 1-2 zastępców, sekretarza, skarbnika i Członków zarządu.

4. Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalany przez Zarząd.

5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niz. 4 razy w roku

§ 22

Do zakresu działań Zarządu należy

1. realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków.

2. określenie szczegółowych kierunków działania.

3. ustalenia budżetu i preliminarzy.

4. zarządzanie funduszami 1 majątkiem Stowarzyszenia.

5. uchwalenie regulaminów przewidzianych w statucie.

6. powołanie zespołów do określonych zadań.

7. zwoływanie Walnego Zebrania Członków.

8.organizowane i prowadzenie działalności gospodarczej

9. podejmowanie uchwał w sprawach członków,

10. prowadzenie dokumentacji członkowskiej.

11. wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia.

12. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

 

KOMISJA REWIZYJNA

§23

1.Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad   jego działalnością.           

2.komisja Rewizyjna składa się z 3-5 Członków w tym  przewodniczący, jego zastępcy oraz sekretarz.

§24

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,

2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,

3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiąznia się przez Zarząd z jego etatowych obowiązków także żądania zebrania Zarządu,

4. kontroli gospodarki finansowej,

5. składanie sprawozdania na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności i wnioskiem udzielenia absolutorium Zarządowi,

6. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków co najmniej raz w roku.

§25

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej maja prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji we władzach Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez tą władze.

ROZDZIAL V

Majątek i fundusze

§26

Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

 1) opłaty wpisowe i składki członkowskie,

   2)dotacje,

   3) darowizny, zapisy i spadki, 

   4) wpływy z działalności statutowej.

2. środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być

  przechowywane wyłącznie na koncie.

3.Składki powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku.

 

ROZDZIAŁ VI

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

 

§27

 

l. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2.Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określi sposób likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

 

 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA    do pobrania

DEKLARACJA CZŁONKA WSPIERAJĄCEGO    do pobrania