Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów

Dz.U.04.231.2326

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 6 października 2004 r.
w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów


Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 204, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o lekarzu, rozumie się przez to również lekarza dentystę.
§ 2.

1. Doskonalenie zawodowe lekarza obejmuje aktywność zawodową w ramach samokształcenia lub w zorganizowanych formach kształcenia podyplomowego poprzez odbywanie szkolenia specjalizacyjnego, zwanego dalej „specjalizacją”, nabywanie umiejętności zawodowych z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych, zwane dalej „umiejętnością”, oraz doskonalenie w innych formach kształcenia.
2. Dopełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego lekarza polega na stałej aktywności zawodowej.
3. Lekarz potwierdza aktywność zawodową poprzez uzyskiwanie odpowiedniej liczby punktów edukacyjnych, obliczonych w ustalonych okresach rozliczeniowych.

§ 3.

Lekarz realizuje obowiązek doskonalenia zawodowego poprzez:
1) realizowanie programu specjalizacji lub umiejętności;
2) udział w kursie medycznym nieobjętym programem odbywanej specjalizacji lub nabywanej umiejętności;
3) odbycie praktyki klinicznej w krajowym lub zagranicznym ośrodku specjalistycznym;
4) udział w krajowym lub zagranicznym kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym;
5) udział w posiedzeniu oddziału stowarzyszenia działającego jako „specjalistyczne lekarskie towarzystwo naukowe”, zwane dalej „towarzystwem naukowym”, albo działającego jako „kolegium specjalistów”;
6) udział w szkoleniu wewnętrznym organizowanym przez zakład opieki zdrowotnej, w którym lekarz udziela świadczeń zdrowotnych, lub przez grupę lekarzy;
7) wykłady lub doniesienia w formie ustnej lub plakatowej na kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym;
8) udział w testowym programie edukacyjnym akredytowanym przez towarzystwo naukowe lub kolegium specjalistów;
9) uzyskanie stopnia lub tytułu naukowego;
10) napisanie i opublikowanie fachowej książki medycznej, artykułu w fachowym, recenzowanym czasopiśmie lub edukacyjnego programu multimedialnego;
11) napisanie i opublikowanie książki, artykułu lub programu mulitimedialnego o charakterze popularnonaukowym;
12) przetłumaczenie i opublikowanie fachowej książki medycznej, artykułu lub innej pracy naukowej;
13) kierowanie specjalizacją lekarzy lub nabywaniem przez lekarzy umiejętności;
14) prowadzenie szkolenia lekarzy stażystów;
15) indywidualną prenumeratę fachowego czasopisma medycznego indeksowanego przez filadelfijski Instytut Informacji Naukowej lub Index Copernicus;
16) przynależność do towarzystwa naukowego lub kolegium specjalistów.

§ 4.

1. Lekarz realizujący obowiązek doskonalenia zawodowego, prowadzi indywidualną ewidencję przebiegu doskonalenia zawodowego, w formie „Ewidencji Doskonalenia Zawodowego”, której wzór jest określony w załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2. „Ewidencję Doskonalenia Zawodowego” lekarz otrzymuje nieodpłatnie od okręgowej izby lekarskiej, której jest członkiem.
3. Lekarz przedstawia okręgowej radzie lekarskiej do wglądu Ewidencję Doskonalenia Zawodowego wraz z dokumentami stanowiącymi potwierdzenie odbycia określonych form doskonalenia zawodowego przed zakończeniem okresu rozliczeniowego.
4. Dopełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego lekarza okręgowa rada lekarska potwierdza przez dokonanie wpisu w okręgowym rejestrze lekarzy oraz w dokumencie „Prawo wykonywania zawodu lekarza” albo „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty”, w części „wpisy uzupełniające”. Wzór wpisu do dokumentu prawa wykonywania zawodu stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.
5. Potwierdzenia, o którym mowa w ust. 4 dokonuje się na podstawie przedłożonej przez lekarza „Ewidencji Doskonalenia Zawodowego” oraz dokumentacji potwierdzającej odbycie określonych form doskonalenia zawodowego.
6. Liczbę punktów edukacyjnych odpowiadających poszczególnym formom doskonalenia zawodowego określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 5.

1. Dopełnienie przez lekarza obowiązku doskonalenia zawodowego rozlicza się w następujących po sobie okresach rozliczeniowych obejmujących 48 miesięcy.
2. Ustala się, że lekarz dopełnia obowiązku doskonalenia zawodowego, o którym mowa w § 2 ust. 2, jeżeli w okresie rozliczeniowym uzyskuje co najmniej 200 punktów edukacyjnych.
3. Uzyskanych punktów edukacyjnych ponad liczbę określoną w ust. 2 nie przenosi się na następny okres rozliczeniowy.

§ 6.

Określa się sposób ustalania liczby punktów edukacyjnych:
1) za realizowanie programu specjalizacji lub umiejętności - punkty otrzymuje się wyłącznie za minimalny okres danej specjalizacji lub umiejętności, określony w jej programie;
2) za opublikowanie referatu naukowego wygłoszonego na krajowym lub zagranicznym kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym - nie dolicza się punktów, które przysługują za wygłoszenie referatu;
3) za opublikowanie rozprawy doktorskiej lub habilitacyjnej - nie dolicza się punktów;
4) za wykład o tej samej treści mimo wielokrotnego prezentowania – punkty uzyskuje się tylko raz.

§ 7.

Lekarz realizujący obowiązek doskonalenia zawodowego w ramach programu przyjętego przez towarzystwo naukowe lub kolegium specjalistów, po akceptacji go przez Naczelną Radę Lekarską, może wystąpić do okręgowej izby lekarskiej, której jest członkiem, o wpisanie do okręgowego rejestru lekarzy liczby punktów uzyskanych w okresie rozliczeniowym, zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia, na podstawie zaświadczenia wydanego przez to towarzystwo lub kolegium.

§ 8.

1. Lekarz nie dopełnił obowiązku doskonalenia zawodowego, jeżeli w okresie 48 miesięcy nie uzyskał liczby punktów określonej w § 5 ust. 2.
2. Uzyskana w okresie rozliczeniowym liczba punktów mniejsza niż określona w § 5 ust. 2 nie jest zaliczana w poczet następnego okresu rozliczeniowego.
3. Niedopełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego jest odnotowywane w okręgowym rejestrze lekarzy.


§ 9.

Jeżeli w okresie rozliczeniowym lekarz zostaje członkiem innej okręgowej izby lekarskiej, okręgowa rada lekarska tej izby uwzględnia dotychczas uzyskane przez niego punkty edukacyjne.

§ 10.

1. Posiadane przez lekarza dokumenty ewidencji przebiegu doskonalenia zawodowego wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowują moc.
2. Punkty edukacyjne uzyskane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zalicza się do pierwszego okresu rozliczeniowego.

§ 11.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji – zdrowie, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz.883 oraz z 2003 r. nr 199, poz. 1941).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 691 i Nr 152, poz. 1266 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 90 poz. 845 oraz z 2004 r. Nr 92 , poz. 882 i poz. 885 i Nr 173, poz.1808.


liczba punktów edukacyjnych odpowiadających poszczególnym formom doskonalenia zawodowego

liczba punktów edukacyjnych odpowiadających poszczególnym formom doskonalenia zawodowego       Załącznik

 

Lp.

Forma doskonalenia zawodowego

Liczba punktów

Sposób weryfikacji

wpis do ewidencji przez organizatora lub

grupa 1 – aktywności podstawowe

1)

realizowanie programu specjalizacji lub umiejętności

50 pkt na 1 rok

zaświadczenie wydane przez kierownika specjalizacji lub umiejętności

2)

udział w kursie medycznym, nieobjętym programem odbywanej specjalizacji lub nabywanej umiejętności

1 pkt za 1 h,

maks. 40 pkt za 1 kurs

zaświadczenie lub dyplom, wydane przez organizatora

3)

odbycie praktyki klinicznej w krajowym lub zagranicznym ośrodku specjalistycznym

3 pkt za 1 dzień,

maks. 50 pkt

zaświadczenie wydane przez kierownika jednostki

4)

udział w krajowym lub zagranicznym kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym

1 pkt za 1 h

maks. 40 pkt

potwierdzenie przez organizatora w dokumencie ewidencji lub osobne zaświadczenie

5)

udział w posiedzeniu oddziału towarzystwa naukowego lub kolegium specjalistów

3 pkt za posiedzenie,

maks. 60 pkt

potwierdzenie przez organizatora w dokumencie ewidencji lub osobne zaświadczenie

6)

udział w szkoleniu wewnętrznym organizowanym przez zakład opieki zdrowotnej, w którym lekarz udziela świadczeń zdrowotnych, lub przez grupę lekarzy

2 pkt za posiedzenie,

maks. 60 pkt

potwierdzenie przez organizatora w dokumencie ewidencji lub osobne zaświadczenie

7)

wykład lub doniesienie w formie ustnej lub plakatowej na kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym

10 pkt

maks. 40 pkt

na podstawie programu

8)

udział w testowym programie edukacyjnym akredytowanym przez towarzystwo naukowe lub kolegium specjalistów

maks. 0,2 pkt za jedno pytanie,

maks. 100 pkt

zaświadczenie wydane przez organizatora

9)

uzyskanie stopnia naukowego doktora n. medycznych, doktora habilitowanego lub tytułu profesora

200 pkt

dyplom

 

Grupa 2 - łącznie maks. 100 pkt w okresie rozliczeniowym

10)

opublikowanie fachowej książki medycznej, rozdziału w książce lub edukacyjnego programu multimedialnego

50 pkt,

wznowienie - 30 pkt

 

notka bibliograficzna

11)

napisanie i opublikowanie książki, rozdziału w książce lub edukacyjnego programu multimedialnego o charakterze popularnonaukowym

10 pkt

notka bibliograficzna

12)

przetłumaczenie i opublikowanie fachowej książki medycznej, rozdziału w książce lub edukacyjnego programu multimedialnego

15 pkt,

wznowienie - 10 pkt

 

notka bibliograficzna

13)

napisanie i opublikowanie artykułu w fachowym czasopiśmie medycznym indeksowanym przez filadelfijski Instytut Informacji Naukowej, Medline lub Index Copernicus

20 pkt

 

notka bibliograficzna

14)

napisanie i opublikowanie artykułu w innym recenzowanym, fachowym czasopiśmie medycznym

10 pkt

notka bibliograficzna

15)

przetłumaczenie i opublikowanie artykułu w fachowym czasopiśmie medycznym

5 pkt

maks. 20 pkt

 

notka bibliograficzna

16)

kierowanie stażem podyplomowym, specjalizacją lub zdobywaniem umiejętności lekarzy lub lekarzy dentystów

5 pkt za rok za 1 lekarza

maks. 40 pkt

potwierdzenie przez kierownika jednostki uprawnionej do prowadzenia specjalizacji lub umiejętności

17)

indywidualna prenumerata fachowego czasopisma medycznego indeksowanego przez filadelfijski Instytut Informacji Naukowej lub Index Copernicus

5 pkt za tytuł,

maks. 10 pkt

potwierdzenie przez wydawcę lub dowód opłacenia prenumeraty

18)

przynależność do towarzystwa naukowego lub kolegium specjalistów

5 pkt

zaświadczenie